ಧಾರವಾಡ : ನಕಲಿ ಪಾಸ್ ಹಾವಳಿ…

#NEWSTIMEKARNATAKA #NEWSTIMEKARNATAKACHANNEL #NEWSTIME#CORONA#MASK#UTTARKARNATAKA#JAWARI#HOSAYALLAPUR#HUBLI#DHARWAD#KARNATAKA POLICE#LOCKDOWN#21DAYS#MODIJI#NAMMHUBBALLI# NAMMDHARWAAD#

You may also like...

Add a Comment