பழமையான வாய் தேங்காய் தண்ணீரைக் குடிப்பதால் வேரில் இருந்து பயங்கரமான நோய்கள் நீங்கும்…/ilanithanni

…………
பழமையான வாய் தேங்காய் தண்ணீரைக் குடிப்பதால் வேரில் இருந்து 12 பயங்கரமான நோய்கள் நீங்கும்.
health solution,health solution hindi,ayurved,ayurvedic,gharelu nushka,health remedies,health,knowledge tv hindi,बासी मुह नारियल पानी पीने से जड़ से ख़त्म होते हैं 12 भयंकर रोग,Best Solutions,नारियल पानी,ड़ से ख़त्म होते हैं 12 भयंकर रो

Good Source of Several Nutrients. Share on Pinterest. …
May Have Antioxidant Properties. …
May Have Benefits Against Diabetes. …
May Help Prevent Kidney Stones. …
May Support Heart Health. …
May Reduce Blood Pressure. …
Beneficial After Prolonged Exercise. …
Delicious Source of Hydration.

Coconut water is made from the clear liquid inside of green coconuts. It’s not to be confused with coconut milk, which is made from the water and the flesh inside of a mature coconut. Over 95 percent of coconut water is water.

Despite its recent explosion in popularity, coconut water has been consumed for centuries in tropical regions around the world. In traditional Ayurvedic medicine, coconut water is believed to help digestion, urination, and even semen production. It has also traditionally been used to treat dehydration and given as ceremonial gifts throughout the tropics. While it may not be a miracle cure, it does have many health benefits.
Coconut water’s natural electrolytes make it a solid match for traditional sports drinks like Gatorade. Made without added sugar, food coloring, or artificial sweeteners, many people reach for coconut water as a more natural performance drink.

Studies have shown that coconut water can perform just as well as a traditional sport’s drink to keep you hydrated and help replenish fluids after a run. However, coconut water has less sodium, the main electrolyte you lose with sweat, than most sport’s drinks. It also has fewer carbohydrates than many drinks meant for endurance performance. This means it might not give you enough energy for a long bout of exercise (greater than 90 minutes), but it will help you rehydrate afterward.
While coconut water doesn’t help you rehydrate any better than water or traditional sports drinks after exercise, a study found that it was easier to drink enough without causing nausea or an upset stomach. The researchers also recommend avoiding coconut water with added sugars because they prevent proper hydration and add unnecessary calories.
Known for its concentrations of electrolytes, vitamins, and minerals, coconut water has swept the nation. From yoga studios to vending machines, you can buy the tropical drink just about anywhere
#illanithanni
With only 45 calories in a cup, coconut water is a great substitute for higher calorie drinks like sodas or juice, according to the Academy of Nutrition and Dietetics. Coconut water has less sugar and carbohydrates than most juices. It also has more minerals and electrolytes like sodium and potassium. However, for casual sipping, it still can’t compete with zero calorie water.
#illanithanni
oconut water has more than 10 times the amount of potassium of most sports drinks. An 8-ounce glass of coconut water is packed with as much potassium as a banana. Most Americans fall short of the daily recommendation for potassium. At 405 mg per cup, the potassium in coconut water can help you ward off cramps.
Potassium helps keep fluid and electrolyte balance in the body, especially during exercise. Because there is more potassium than sodium in coconut water, the potassium may help balance out sodium’s effect on blood pressure and possibly even help lower it.
#illanithanni
s vital for more than just strong bones and teeth. It helps muscles contract and work properly. As you exercise, your muscles pull on your bones and break them down slightly. As your body recovers, your bones use calcium to get stronger and repair.
Magnesium helps to move calcium and potassium into muscles to aid in contraction and relaxation. It also helps with energy production and supports organ function. A hard workout can leave you depleted in magnesium and prone to cramps, restless muscles, and spasms.
While coconut water contains more calcium and magnesium than other sports drinks or fruit juices, it is not a concentrated source of either mineral. Coconut water contains less than 5 percent of your recommended amount of both calcium and magnesium.
#illanithanni
மூலிகை குறிப்புகள் மற்றும் உடல்நலம் தகவல்களை
உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள நமது Channel – ஐ உடனே செய்யுங்கள்
You Tube: youtube.com/c/TrendingHerbs
Facebook: https://www.facebook.com/kavash.udhai.37
……..
#illanithanni#trendingherbs #herbs #tamilhealthtips

You may also like...

Add a Comment